top of page
logo-SF_fullcolor_whitebackground.png
logo-SF_fullcolor_whitebackground.png
  • Instagram
  • Facebook
pexels-matheus-natan-3297593.jpg

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Security First BV zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen Security First BV (met maatschappelijke zetel gevestigd te 9550 Herzele Tolstraat 36A, KBO/BTW BE0743.837.075, RPR Gent afdeling Oudenaarde) en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

1.2. Security First BV, die de producten levert en de prestaties verricht, kiest ervoor de uitreiking van een factuur uit te besteden en de schuldvordering over te dragen aan een derde, met name One Bill Global NV (met maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 2F, KBO/BTW BE0728.476.730, RPR Brussel). Het document met de titel "factuur" of elk ander document waarmee One Bill Global NV betaling vraagt voor de producten en diensten van Security First BV zal door One Bill Global NV bij de klant worden geëind en door de klant bij One Bill Global NV worden betaald. Betaling kan alleen rechtsgeldig op de rekening BE29 0018 6465 6864 (GEBA BE BB) van One Bill Global NV. De rol van One Bill Global NV is beperkt tot het bemiddelen bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de klant en Security First BV en het innen van de betaling in eigen naam en voor eigen rekening. One Bill Global NV is op geen enkele manier aansprakelijk voor de goede uitvoering van de koop- of dienstenovereenkomst als zodanig.

1.3. Bij dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen niet-dwingende wettelijke bepalingen en algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Security First BV hebben de bepalingen van de huidige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden altijd voorrang.

2. Aanvaarding van de verkoops- en leveringsvoorwaarden

2.1. Wanneer de klant zijn offerte of bestelling ondertekent, verklaart hij zich akkoord met de bewoordingen waarin de offerte of bestelling is opgemaakt en met onderhavige verkoops- en leveringsvoorwaarden.

2.2. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke orderbevestiging door Security First BV. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij dit onder voorbehoud is gebeurd. Indien een verzakingstermijn van toepassing is, komt de overeenkomst tot stand na verloop van deze verzakingstermijn.

2.3. Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, Boek VI, artikel 47 beschikt de consument over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, Boek VI, artikel 67 beschikt de consument over een termijn van veertien (14) dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

3. Levering, aanvaarding en verhaal

3.1. De leveringstermijnen, zoals vermeld in de bestelbon zijn niet bindend. Zij gelden slechts als indicatie. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot het bekomen van enige schadevergoeding of tot verbreking van de overeenkomst.

3.2. De goederen worden geleverd op de door de klant aangeduide plaats. Het vervoer, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, vindt steeds plaats op risico en op kosten van de klant. Gebrekkige toegankelijkheid behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant. Indien de levering door toedoen van de klant niet kan geschieden, zal het opslaan van de goederen gebeuren op risico en op kosten van de klant.

3.3. De klant dient de goederen bij ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken binnen de 24u te melden. De inbezitname zonder voorbehoud binnen voormelde termijn van de goederen en/of de diensten geldt als aanvaarding ervan voor wat zichtbare gebreken en de conformiteit van de goederen betreft.

3.4. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de zeven (7) kalenderdagen na het ontdekken ervan worden ingediend bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt. De consument dient Security First op de hoogte stellen van een gebrek aan overeenstemming binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

3.5. De goede werking van de doormelding van het systeem wordt gegarandeerd onder voorbehoud van voldoende dekking door de netwerkprovider. Tijdens het adviesgesprek zal Security First BV altijd aan de klant meedelen welke beveiligingsgraad noodzakelijk is voor het te beveiligen pand. Wanneer de klant toch beslist hier niet mee akkoord te gaan en een eigen beveiligingsoplossing samenstelt, kan Security First BV hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De buitensirene wordt op maximum 6m hoogte geplaatst. Indien geoordeeld wordt dat een hoogtewerker nodig is, gebeurt dit op kosten van de klant.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1. De goederen blijven eigendom van Security First BV zolang door de klant het verschuldigde bedrag niet volledig (hoofdsom, kosten en intresten) is betaald. De klant zal de goederen niet kunnen verwerken, verkopen, verhuren, verpanden of op om het even welke wijze over die goederen beschikken, totdat de factuur volledig is voldaan. De klant zal de goederen onder eigendomsvoorbehoud met zorg bewaren en zal die vrij houden van alle zekerheden, borgstelling, of van uitwinning door derden. In geval van een huurcontract heeft de klant geen eigendomsrecht. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s (bijv. verlies, beschadiging, vernietiging, ..) dadelijk over op de klant op het moment van levering. De klant gaat akkoord dat de installatiecode in gesloten omslag ter bewaring bijgehouden wordt door Security First BV tot hij ernaar vraagt.

5. Prijzen, facturatie en betaling

5.1. Alle facturen mogen door Security First BV elektronisch verstuurd worden naar het e-mailadres van de klant dat op de bestelbon genoteerd staat. De betalingsmodaliteiten van de bestelbon of factuur dienen te worden gerespecteerd.

5.2. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Security First BV en zonder aftrek van eender welke Security First BV │9550 Herzele (België), Tolstraat36A │074.3837.075 korting en dit in elk geval ten laatste veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.

5.3. In geval van niet-betaling van een factuur stuurt Security First BV via elk passend middel (post, e-mail, sms, enz.) een herinnering aan de in gebreke blijvende klant. Herinneringen geven aanleiding tot de facturering van forfaitaire administratieve kosten van 7,5 euro. Indien de consument een schuldvordering heeft ten aanzien van Security First BV, heeft de klant recht op hetzelfde bedrag in geval Security First BV gedurende veertien (14) kalenderdagen in gebreke zou blijven om de opdracht tot terugbetaling te geven vanaf het verzoek tot terugbetaling van de klant.

5.4. Bij niet-betaling binnen de contractuele termijn door een partij, zal van rechtswege op het verschuldigd bedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum. Voor consumenten zal deze verwijlintresten berekend worden op basis van de wettelijke intrestvoet. Het verschuldigd bedrag zal tevens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 euro en onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen.

5.5. Wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige verdere formaliteit en onverminderd het recht op schadevergoeding de opeisbaarheid van alle niet-vervallen facturen met zich en geeft de wederpartij het recht om een overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, eenzijdig en buitengerechtelijk ontbonden te verklaren, te schorsen ofwel aanvullende garanties te eisen. De overeenkomst kan ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden beëindigd ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant.

6. BTW

6.1. Elke levering van goederen en elke verrichting van diensten uitgevoerd in België zijn aan BTW onderworpen. Elke klant die aanspraak maakt op het verlaagd tarief van 6% of 0% medecontractant, draagt daar zelf de verantwoordelijkheid tot bewijslast voor. Blijkt uit een BTW-controle dat niet aan de voorwaarden voldaan is om te genieten van het verlaagd tarief van 6% of 0% medecontractant, behoudt Security First BV zich het recht om de nog verschuldigde BTW terug te vorderen van de klant.

6.2. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de klant ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

7. Garantie / Waarborg

7.1. De door Security First BV verleende waarborg, waarvan de duur behoudens andersluidende overeenkomst vierentwintig (24) maanden bedraagt te rekenen vanaf de installatie, betreft ieder materiaalgebrek van de afgeleverde goederen. De waarborg wordt uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging, verbetering of herstelling (naar keuze van Security First BV) van het materiaal of de onderdelen, waarvan Security First BV heeft erkend dat zij defect zijn en dit defect niet voortvloeit uit een slecht onderhoud of uit een niet door Security First BV uitgevoerde montage of behandeling. De waarborg betreft enkel de materialen. Voor verplaatsing wordt een voorrijdkost van 95,00 euro exclusief BTW gerekend voor het eerste uur + 55,00 euro exclusief BTW voor ieder bijkomend werkuur ter plaatse.

7.2. De waarborg wordt niet verleend indien door de klant zelf of door derden herstellingen, wijzigingen of bijwerkingen werden uitgevoerd aan de geleverde goederen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Security First BV. Security First BV is in geen geval aansprakelijk voor uit de onder de waarborg vallende defecten voortvloeiende schade of verliezen in hoofde van de klant of derden. Security First BV kan in geen enkele geval aansprakelijk gesteld worden voor bijkomende kosten die voortvloeien uit (externe oorzaken) communicatie tussen de meldkamer en het alarmsysteem (bv mobiele telefoon, abonnementskosten...).

7.3. De klant is verplicht een jaarlijks onderhoud uit te voeren volgens K.B. van 25/04/2007. Het onderhoud wordt voorzien op datum van installatie +1 jaar en herhaalt zich jaarlijks. Om van de garanties te kunnen genieten, moet dit jaarlijks onderhoud door Security First BV uitgevoerd worden. Indien de klant het onderhoud zelf doet of door een derde laat uitvoeren, vervallen de garanties.

8. Klachten

8.1. Alle klachten dienen aan Security First BV (9550, Herzele, Tolstraat 36A – info@securityfirst.be - tel. 0470 471 694) gedaan te worden bij ontvangst der goederen.

8.2. Indien de klant niet tevreden is over de oplossing of het antwoord van Security First, kan de klant zich richten tot de Consumentenombudsdienst met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil (Consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel - telefoon 02 702 52 00 - fax 02 808 71 20 - e-mail contact@consumentenombudsdienst.be - https://www.consumentenombudsdienst.be/nl).

8.3. Om ontvankelijk te zijn, moet de klant elke klacht met betrekking tot de factuur binnen de dertig (30) kalenderdagen na het opstellen van de factuur bij de klantendienst indienen. Na deze termijn wordt de factuur geacht door de klant te zijn aanvaard. De klant is verplicht het factuurnummer en het betwist bedrag te vermelden.

9. Ontbinding & verbreking

9.1. Bij niet-naleving van de verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft de andere partij het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, doch niet zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en slechts op voorwaarde dat de andere partij niet gunstig reageert binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen.

9.2. In geval van verbreking door Security First BV heeft de klant recht op teruggave van alle reeds betaalde sommen waar geen levering tegenover stond, zonder evenwel aanspraak te kunnen maken op bijkomende schadevergoedingen.

9.3. Ingeval van verbreking door de klant kan Security First BV dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding. Security First BV heeft dan het recht de resterende maandvergoedingen tot vervaldag van de overeenkomst integraal op te eisen. Na het einde van de overeenkomst (indien Huurcontract) behoudt Security First BV het recht om het systeem te verwijderen. Er kan wel een evenwaardig systeem aangeboden worden.

10. Bescherming persoonsgegevens

10.1. Door de bestelling geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan Security First BV tot verwerking van zijn gegevens in functie van de uitvoering van hun opdracht, hetgeen onder andere omvat het beheer van klantenbestand, het aanbieden en de promotie van producten, het statistisch beheer, communicatie en marketing. De klant wordt hierover nader ingelicht via het privacy beleid op de website (https://www.securityfirst.be/privacy. Op eerste verzoek kan de klant het privacy beleid tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

10.2. Security First BV verbind er zich toe de privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

10.3. Mits identificatie is de klant gerechtigd om na te vragen welke informatie Security First BV over hem hebben opgeslagen, om zo nodig rechtzetting ervan te vragen, om te verzoeken geen commerciële informatie of promotionele aanbiedingen meer te ontvangen of om te verzoeken uit de databestanden verwijderd te worden.

 

11. Algemeen

 

11.1. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze overige bepalingen.

 

11.2. De bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

 

11.3. Het niet aandringen op de uitvoering van enige bepaling of sanctie van deze voorwaarden, kan niet worden opgevat als afstand van recht of een beperking daarvan.

 

11.4. Tenzij anders voorzien, zal een kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per e-mail of per aangetekende brief moeten gebeuren. Alle kennisgevingen zullen rechtsgeldig gebeuren aan het adres zoals vermeld op de ondertekende bestelbon. Elke adreswijziging dient onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld.

 

11.5. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien. De eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Security First is gevestigd, zijnde Oudenaarde, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft. De consument kan eveneens beroep doen op het ODR-platform voor onlinebeslechting van geschillen via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.

 

Herroepingsrecht

 

De consument heeft het recht om af te zien van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en dit binnen een herroepingstermijn die verstrijkt veertien (14) dagen na de dag die volgt op de bevestiging van de overeenkomst. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Security First BV via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van deze beslissing. De klant kan hiervoor gebruik maken van onderstaand modelformulier voor herroeping.

bottom of page